Regulamin

Regulamin wypożyczalni naczyń CZARY-MARY I MASZ GARY

§1

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością CZARY-MARY I MASZ GARY 11-go Listopada 21 m. 2, 91-370 Łódź NIP 947 178 48 10  która jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu.

§2

Klientem wypożyczalni może być każda osoba/firma, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.

§3

Zawarcie umowy powinno być wykonane w formie pisemnej.

§4

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie / odbiór).

§5

Wszystkie ceny podane w ofercie oraz na stronie internetowej są cenami brutto i dotyczą ceny wynajmu sprzętu na jedną dobę.

Oferta cenowa nie jest wiążąca w sytuacji gdy strony ustalą ceny w umowie.

W przypadku dostawy/odbioru sprzętu przez CZARY-MARY I MASZ GARY do ustalonej ceny wynajmu doliczany jest koszt dostawy/odbioru który ustalany jest indywidualnie i wynosi 2 zł/km.

W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż w ustalonym między stronami wypożyczalnia CZARY-MARY I MASZ GARY naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości 100% kwoty dziennego wypożyczenia.

W przypadku stwierdzenia przez czary-mary i masz gary że sprzęt nie jest wyczyszczony wynajmujący obciąży najmującego kosztami za czyszczenie oraz obciąży kosztami najemcę na podstawie faktury.

§6

Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu a podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

Najemca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w nienaruszonym stanie technicznym oraz terminie ustalonym w umowie.

Najemca zobowiązuje się używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.

Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem lub kradzieżą od czasu wypożyczenia do czasu zdania sprzętu.

Najemca nie może podnajmować sprzętu osobom trzecim.

Najemca nie może dokonywać żadnych napraw wypożyczonego sprzętu.

Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie lub zdekompletowanie sprzętu zgodnie z cennikiem straty sprzętu.

Najemca jest zobowiązany do zapewnienia łatwego dostępu do miejsca dostarczenia sprzętu jeśli taki zostanie ustalony.

Transport wykonywany przez CZARY-MARY I MASZ GARY polega na dostarczeniu sprzętu pod wyznaczony adres do pierwszych drzwi na parterze i nie obejmuje wniesienia lub ustawienia sprzętu (chyba że ustalono inaczej).

§7

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wobec osób trzecich podczas użytkowania sprzętu przez najemcę.

§8

Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać sprzęt zgodnie z ustalonym terminem.

Wynajmujący realizuje zamówienie sprzętu jeżeli zostało poprawnie złożone na co najmniej 48h przed planowaną dostawą/odbiorem.

§9

Wynagrodzenie określone jest w umowie najmu między stronami i obejmuje wypożyczenie sprzętu  wraz z ewentualnym transportem, rozłożeniem sprzętu. Płatność za wynajem, transport, rozłożenie następuje w chwili przekazania sprzętu przez firmę CZARY-MARY I MASZ GARY wynajmującemu sprzęt.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami ogólnymi znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.